Oyti

inkih tan fokkaaqo

asaaki fokkaaqo

biyak yibbixe mara

asaaku yibbixsime mara

lafet le mara

yeyse mara

inkih yan raba

Asaaki raba

Loading...

Abnitte 6


Gaba qagam qagitak 20 sakanxih kaqlisa


Gaba
kaqlisaama

Kixte kee aslice tekeenik cusulut intifiqqa


Cusulut
buula

intiiy san kee af inkinah maxagina


fooca
xagewaanama

Kulli waqdi sinaamak 2 meetir nedeerem nasmatay


Waado
Dacrisnay

Sinni kee buxamara dacrissoonuh buxal idiya


Buxal
Daffeyaama

Buxak tewqeenik fooci maksit intifiqqa


maksit
intifiqqa

Faxximta Raceenaani

Faxximta silki Ragmitte

koroonah Vayras(koviid-19) lakima wagisiisak oyti yacoonu kee oyti geyoonuh ta cindah ragmitteh hayisa

Axxis Ababah magaalah xiinissoh

8335
952

Soomaalih Rakaakayah

6599

Oromiyah Rakaakayah

6955

Tigray Rakaakayah

6244

Amaarah Rakaakayah

6981

Gabbi qaxih Agat kee Agatiinah Rakaakayah

6929

XireXiwah magaalah xiinissoh

6407

Qafar Rakaakayah

6220